skip to Main Content

Vi är specialister på omgivningspåverkan.

AFRY Sprängkonsult erbjuder teknisk rådgivning och genomför riskanalys, mätning och fastighetsbesiktning i samband med mark- och anläggningsprojekt samt annan vibrationsalstrande verksamhet.

AFRY är specialister inom vibrationer och den miljöpåverkan som uppstår vid byggprojekt.

Vi skapar kostnadseffektiva lösningar vid byggnation med miljöansvar och minimerar riskerna.

Vi planerar och kontrollerar sprängning både ovan och under jord. Vi genomför kvalificerade opartiska besiktningar, vibrationsmätningar och skadeutredningar för att bedöma samband mellan skada för tredje man och aktuella vibrationsalstrande  markarbeten såsom sprängning, pålning och schaktning.

Säkerhet och omtanke om människor och omgivande verksamheter är av högsta prioritet i alla våra uppdrag.

AFRY har både stor flexibilitet och expertis i kombination med lång erfarenhet vilket garanterar dig bra service.

Våra kvalificerade tjänster garanterar att kunden är på säkra sidan före, under och efter byggprojekt.

Våra tjänster
Sprickbesiktning
Fastighetsbesiktning

Vi besiktigar byggnader och anläggningar inför och efter vibrationsalstrande verksamheter såsom sprängning, pålning, schaktning, spontning och packning.

Upprätning av riskanalys
Riskanalys

I en riskanalys inventerar vi närliggande byggnaders grundläggning, konstruktion och ingående byggnadsmaterial. Utifrån inventeringen tar vi fram riktvärden för vilken magnitud markvibrationer byggnaden eller anläggningen klarar.

Sprickbesiktning
Skadeutredning

Vi utreder orsakssamband mellan uppkomna förändringar eller påtalade skador och utförda markarbeten. Som underlag använder vi bland annat riskanalys, vibrationsmätningar, besiktningsprotokoll, fotodokumentation och sprängjournaler.

Sprängteknik

Vi förbättrar säkerheten och ger ökad trygghet med sprängtekniskt PM och sprängplaner. Vår kunskap inom sprängteknik baserar sig både på erfarenhet och kompetens.

montering av vibrationsmätare
Vibrationsmätning

Vi ökar säkerheten och ger dig ökad trygghet med vårt digitala mätsystem som ger Dig mätresultat direkt i din mobiltelefon, surfplatta eller dator.