skip to Main Content
Fastighetsbesiktning

Vi besiktigar byggnader och anläggningar inför och efter vibrationsalstrande verksamheter såsom sprängning, pålning, schaktning, spontning och packning. Besiktningen ger en grundlig bild av befintligt skick på omkringliggande fastigheter.

AFRY är Västsveriges största besiktningsföretag.

Vid besiktning av fastigheten rapporteras befintliga skador, sprickor, putsnedfall, sättningar och vattenskador. Vi besiktigar även vägar, broar, tunnlar, bergrum och murar inom besiktningsområdet. Vi ombesörjer även provtryckning av murstockar samt tar vattenprov vid behov.

Besiktning före och efter markarbeten är det bästa sättet att påvisa om skador uppstått innan eller under markarbeten. Det minskar även risken för kostsamma och tidskrävande skadeståndskrav.

Vi sköter kontakten med tredje part och besvarar frågor om eventuella följdskador och handlägger skadeståndsärenden. En väl genomförd besiktning är också ett utmärkt sätt att odla god relation till berörda parter.

Vi utför besiktningar enligt Svensk Standard: SS 460 48 60. Vi har bland annat utfört besiktningar inför arbetet med Västlänken och Götatunneln i enlighet med försäkringsbolagens krav och gällande entreprenadförsäkringar.