skip to Main Content
Riskanalys

Vi minimerar miljö- och omgivningspåverkan i samband med projektering och byggnation.

All sprängning och övriga vibrationsalstrande markarbeten bör föregås av en noggrann analys av omgivningen. Infrastruktur, fastigheter samt teknisk utrustning och verksamheter är faktorer som i allra högsta grad kan beröras av sprängningsarbeten genom att vara känsliga för vibrationer samt buller.

I en riskanalys inventerar vi närliggande byggnaders grundläggning, konstruktion och ingående byggnadsmaterial. Utifrån inventeringen tar vi fram riktvärden för vilken magnitud markvibrationer byggnaden eller anläggningen klarar.

För att så långt som möjligt undvika skador och olägenheter i omgivningen, gör vi en omsorgsfull inventering och redovisar vilka restriktioner och åtgärder som krävs för ett säkert markarbete. Vi bedömer även riskområdets omfattning och vilka kontrollåtgärder som krävs till exempel besiktning och vibrationsmätning.

Med en väl genomarbetad och genomförd riskanalys undviks merkostnader. Riskanalysen är också ett utförligt underlag för alla inblandade parter och kan användas vid anbudsgivning eller upphandling av markarbeten.

Vi utför alla riskanalyser enligt Svensk Standard: SS 460 48 66 och SS 02 52 11. Vi har lång erfarenhet av riskanalyser i samband med många av Sveriges stora byggprojekt.