skip to Main Content
Skadeutredning

Vi utreder orsakssamband mellan uppkomna förändringar eller påtalade skador och utförda markarbeten. Som underlag för skadeutredning använder vi bland annat riskanalys, vibrationsmätningar, besiktningsprotokoll, fotodokumentation och sprängjournaler.

Även om sprängningsarbeten utförs med största varsamhet och helt enligt gällande föreskrifter och regler, kan större markarbeten såsom sprängning eller pålning orsaka förändringar och skador på omkringliggande fastigheter.

Vår samlade expertis utgör en effektiv länk mellan företag och tredje part.

Alla byggnader och anläggningar kan påverkas av markvibrationer. Alla rapporterade förändringar behöver inte bero på aktuellt projekt utan kan ha helt andra orsaker. Vi genomför opartiska skadeutredning vid oklara förhållanden.

Vi utför skadeutredningar på uppdrag av beställare, entreprenörer, försäkringsbolag eller advokater. I utredningen presenteras alla underlag såsom sprängjournaler, vibrationsmätningsprotokoll och besiktningsprotokoll. Med hjälp av  dessa underlag utreder vi om de anmälda förändringarna, skadorna eller störningarna beror på vibrationsalstrande verksamhet eller inte.